Izsludināti “Erasmus+” sporta projektu konkursi

Izsludināti divi “Erasmus+” centralizētie sporta projektu konkursi – “NVO Eiropas sporta pasākumi” un “Sadarbības partnerības”.


NVO Eiropas sporta pasākumi (ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE)

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt Eiropas mēroga sporta pasākumu organizēšanu šādās jomās:

 • brīvprātīgais darbs sportā;
 • sociālā iekļaušana, izmantojot sportu;
 • cīņa pret diskrimināciju sportā, iestāšanās par dzimumu līdztiesību;
 • dalības sportā un fiziskās aktivitātēs veicināšana, tostarp:
 1. īstenojot Padomes ieteikumus par veselību veicinošām fiziskām aktivitātēm, ES fizisko aktivitāšu pamatnostādnēm un Tartu aicinājumu uz veselīgu dzīvesveidu;
 2. atbalstu Eiropas sporta nedēļu īstenošanai;
 3. sporta un fizisko aktivitāšu kā veselības instrumenta popularizēšana;
 4. visu aktivitāšu, kas veicina sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanu, tostarp tradicionālo sporta veidu un spēļu, kā arī paaudžu sporta veicināšana.

Projektā galvenā uzmanība jāpievērš vienam no šiem mērķiem. Tā var koncentrēties arī uz pārējiem mērķiem, bet galvenajam mērķim jābūt skaidri identificējamam un dominējošam priekšlikumā. Projekta īstenotājiem tiks sniegts finansiāls atbalsts viena Eiropas mēroga sporta pasākuma organizēšanai vienā programmas valstī vai Eiropas vietējo pasākumu organizēšanai vairākās programmas valstīs.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 2021. gada 17. jūnijam, plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

 

Sadarbības partnerības (ERASMUS-SPORT-2021-SCP)

Sadarbības partnerību mērķis ir atbalstīt novatoriskas prakses izstrādi, nodošanu un / vai ieviešanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, kas veicina sadarbību, vienaudžu mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī. Rezultātiem jābūt atkārtoti izmantojamiem, pārsūtāmiem, palielināmiem un, ja iespējams, tiem jābūt spēcīgai starpdisciplinārai dimensijai. Paredzams, ka atlasītie projekti dalīsies ar savu darbību rezultātiem vietējā, reģionālā, valsts un starpvalstu līmenī.

Sadarbības partnerības mērķis ir:

 • iesaistīto organizāciju un institūciju darba, darbību un prakses kvalitātes uzlabošana, piesaistot jaunus dalībniekus, kuri dabiski nav iekļauti vienā nozarē;
 • organizāciju spēju veidošana darbam starpvalstu līmenī un starp nozarēm;
 • kopēju vajadzību un prioritāšu risināšana izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā;
 • pārmaiņu (individuālo, organizatorisko vai nozares) veicināšana, kas noved pie uzlabojumiem un jaunām pieejām proporcionāli katras organizācijas kontekstam.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 2021. gada 17. jūnijam, plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

“Erasmus+” sporta projektu pieteikumus administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »