Centralizētais projektu konkurss “Eiropas jaunatne kopā”


“Eiropas jaunatne kopā” (“The European Youth Together”) centralizētais projektu konkurss ir paredzēts jauniešu organizācijām vietējā līmenī, kuras vēlas nodibināt partnerattiecības pāri robežām, proti, kuru mērķis ir pievienot Eiropas dimensiju savai darbībai un saistīt šīs darbības ar ES jaunatnes politiku, jo īpaši ar ES Jaunatnes stratēģiju (2019. –  2027.). Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2021. gada 24. jūnijam, plkst. 17:00 (pēc Briseles laika).

Konkursa mērķis ir atbalstīt tādu aktivitāšu atbalstīšanu, kuru mērķis ir savienot ES līmeņa jaunatnes organizācijas un vietējās NVO, kas darbojas vietējā līmenī (laukos, pilsētās, reģionos, valstīs) un kuras gūtu labumu no pārrobežu darbību attīstīšanas. Projektu konkursa uzdevums ir izveidot pārrobežu partnerības veicinošus tīklus, kas darbosies ciešā sadarbībā ar jauniešiem no visas Eiropas (starp “Erasmus+” programmas valstīm). Šie tīkli organizēs sadarbību, apmaiņu, veicinās apmācības (piemēram, jaunatnes līderiem) un ļaus pašiem jauniešiem veidot kopīgus projektus, izmantojot fiziskas un / vai tiešsaistes aktivitātes.

Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, ir vajadzīgi arī atbildes pasākumi, lai mazinātu pandēmijas sociālekonomisko ietekmi uz jaunatni, lai stiprinātu jaunatnes nozari. Jauniešu tīkli ir aicināti apsvērt solidaritātes un iekļaušanas aktivitāšu izveidi, kas atbilst izaicinājumiem, kas saistīti ar digitālajām prasmēm un zaļu dzīvesveidu.

Projektu konkursā var piedalīties:

  • NVO (tostarp Eiropas Jaunatnes NVO un valstu Jaunatnes padomes), kas darbojas jaunatnes jomā;
  • valsts iestādes vietējā, reģionālā vai valsts līmenī;
  • jebkura publiska vai privāta organizācija ar saistītajām organizācijām (ja tādas ir), kas strādā ar jauniešiem vai viņu labā ārpus oficiāliem apstākļiem, kas izveidoti “Erasmus+” programmas valstī.

Organizācija piesakās visu projektā iesaistīto organizāciju vārdā, un tai jābūt juridiski reģistrētai un jāatrodas “Erasmus+” programmas valstī.

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA līdz 2021. gada 24. jūnijam, plkst. 17:00 (pēc Briseles laika). Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.

Centralizētos projektu pieteikumus administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) par “Erasmus+” centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.

Dalīties
Translate »