Iespēja pieteikties humānās palīdzības brīvprātīgā darba kvalitātes zīmei

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka līdz 2021. gada 22. septembrim organizācijām iespējams pieteikties “Eiropas Solidaritātes korpusa” humānās palīdzības brīvprātīgā darba kvalitātes zīmei (vieglā procedūra un pilnā procedūra).

Kas ir humānās palīdzības brīvprātīgā darba kvalitātes zīme?

Kvalitātes zīme humānās palīdzības brīvprātīgajam darbam apliecina, ka organizācija spēj veikt augstas kvalitātes solidaritātes pasākumus saskaņā ar darbības “Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss” principiem, mērķiem un prasībām. Šīs kvalitātes zīmes iegūšana ir priekšnoteikums, lai piedalītos tikai brīvprātīgā darba aktivitātēs humānās palīdzības operāciju atbalstam.

Kādi ir šīs kvalitātes zīmes veidi?

Piesakoties kvalitātes zīmei humānās palīdzības brīvprātīgajam darbam, pieteikumu iesniegušās organizācijas var izvēlēties vienu no šādiem veidiem:

  • Atbalsta loma: ietver dalībnieku atbalstīšanu, sagatavošanu un/vai apmācību pirms došanās ceļā, starpniecību starp dalībniekiem un uzņēmējām organizācijām un/vai atbalsta sniegšanu dalībniekiem pēc atgriešanās no darbības. Atbalsta loma arī dod organizācijai tiesības iesniegt projektu pieteikumus un koordinēt partnerības humānās palīdzības brīvprātīgā darba projektiem;
  • Uzņemošā loma: ietver visu ar Solidaritātes korpusa dalībnieka uzņemšanu saistīto darbību kopumu, tostarp jaunieša pasākumu programmas izstrādi un, ja nepieciešams, vadību un atbalsta sniegšanu dalībniekam visos posmos.

Kas var pieteikties kvalitātes zīmei?

  • Kvalitātes zīme atbalsta funkciju veikšanai – jebkura organizācija, kas likumīgi reģistrēta programmas valstī;
  • Kvalitātes zīme uzņemošajai organizācijai – jebkura organizācija, kas likumīgi reģistrēta valstī, kura nav programmas valst;
  • Programmas valstī reģistrēta organizācija, kas piesakās uz atbalsta lomu, var pieteikties arī uz uzņemošās organizācijas lomu tās filiāļu vārdā, ar kurām tai ir kopīga juridiskā forma;
  • Jauniešu grupas nav tiesīgas saņemt atbalstu.

Kā notiek piešķiršana?

  • Kvalitātes zīme humānās palīdzības brīvprātīgajam darbam tiek piešķirta pēc atlases procesa, kas ietver trīs galvenos posmus: pieteikuma iesniegšana, novērtēšana un piešķiršana. Pēc kvalitātes zīmes piešķiršanas organizācijas iegūst piekļuvi Eiropas Solidaritātes korpusa portālam, kurā tās tiek aicinātas reklamēt savas darbības. Organizācijām ir jāizmanto Eiropas Solidaritātes korpusa portāla datubāze, lai meklētu potenciālos partnerus un dalībniekus. Informācija datu bāzē tiek publicēta tā, kā tā ir formulēta kvalitātes zīmes pieteikuma veidlapā.

Kāds ir kvalitātes zīmes darbības ilgums?

Kvalitātes zīmes darbības ilgums ir visam plānošanas periodam no 2021. līdz 2027. gadam, ņemot vērā periodiskus atkārtotus novērtējumus, ko var veikt Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

Kad var iesniegt pieteikumu?

Organizācijām, kas vēlas piedalīties humānās palīdzības brīvprātīgā darba projektos 2022. gada uzaicinājuma ietvaros, pieteikums kvalitātes zīmei ir jāiesniedz līdz 2021. gada 22. septembra plkst. 18.00 (pēc vietējā laika).

Plašāka informācija par humānās palīdzības brīvprātīgā darba kvalitātes zīmi atlases procesu, kritērijiem, kā arī pieteikšanās Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA) tīmekļa vietnē – vieglā procedūra un pilnā procedūra.

Dalīties
Translate »