Jaunieši visā Latvijā pilnveido savas prasmes

 

Jaunatnes organizāciju, kas Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros saņēmušas finansējumu darbības atbalstam, sniegtā informācija liecina, ka laika periodā no 2017. līdz 2018. gadam jauniešiem bijušas plašas iespējas pilnveidot savas prasmes, iesaistoties jaunatnes nevalstisko organizāciju (NVO) darbībā. Jaunieši īpaši aktīvi izmantoja organizāciju sniegto iespēju veikt brīvprātīgo darbu vietējās kopienas labā, savukārt organizācijas stiprināja kapacitāti dalībai starptautiska līmeņa sadarbības projektos.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka valsts budžeta finansējums Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros pieejams nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. Šis finansējums pieejams jaunatnes organizācijām, kuras veic darbu ar jaunatni gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī, kurās biedru skaits ir vismaz 300, kuras strādā vismaz trīs Latvijas plānošanas reģionos un atbilst citiem Jaunatnes likuma nosacījumiem.

2017. un 2018. gadā valsts budžeta dotācijas 625 000 eiro saņēma jaunatnes organizācijas: “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, “Latvijas Mazpulki”, “Latvijas Jaunatnes padome” un “Streetbasket”. Ņemot vērā, ka neformālās izglītības programmu realizācijai un aktivitāšu īstenošanai tika nodrošināts ievērojami lielāks finansējums nekā citus gadus, organizācijām, kuras saņēma valsts budžeta finansējumu, bija plašākas iespējas īstenot daudzveidīgas aktivitātes jauniešiem, šādi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu.

JSPA līdzšinējā pieredze rāda, ka valsts budžeta atbalsts lielajām jaunatnes organizācijām ļāva būtiski palielināt jaunatnes NVO darbībā iesaistīto jauniešu skaitu, stiprināt NVO un publiskā sektora sadarbību jaunatnes jomā, nodrošinot aktīvu līdzdalību jaunatnes politikas jomai saistošo normatīvo aktu un programmu izstrādē, paplašināt organizāciju darbību reģionos visā Latvijā, celt organizāciju kapacitāti citu finanšu instrumentu piesaistīšanai, attīstīt jaunas darba ar jaunatni formas un pieejas, piemēram, ielu sportu.

Ap 4000 jauniešu iesaistījušies “Latvijas Mazpulku” aktivitātēs

Valsts finansiāls atbalsts organizācijai ļāva attīstīt starptautisku atpazīstamību, tā ietvaros ir uzsāktas sarunas par Latvijas Mazpulku iespēju kļūt par lielākās Eiropas jauniešu asociācijas NSU biedriem. Vienlaicīgi organizācija attīstīja darbu Latvijas reģionos. Biedrība „Latvijas Mazpulki” īstenojuši virkni nacionālu un starptautisku mācību un citu aktivitāšu, tai skaitā konferences un pieredzes apmaiņas braucienus, kur iesaistīti gan jaunieši, gan mazpulku vadītāji, lēmumu pieņēmēji un jaunatnes jomas eksperti. Kopumā aktivitātēs iesaistījās vairāk nekā 2000 dalībnieku. 2018. gadā “Latvijas Mazpulki” turpināja piesaistīt un apmācīt brīvprātīgos. “Latvijas Mazpulki” jaunieši ar neformālās izglītības iespējām attīstīja dažādas prasmes un kompetences, kā viena no būtiskām prasmēm ir minama uzņēmējdarbība.

“Lepojamies ar jaunajiem mazpulku biznesmeņiem, kas lielveikalos ir pārdevuši vairākus tūkstošus kilogramu sīpolu ražas. Tieši tāpat priecājamies par to lielo mazpulcēnu skaitu, kas cītīgi rakstījuši projektus. Kopā mēs veicam lielu un nozīmīgu darbu mūsu Latvijai!” – Randa Ķeņģe, “Latvijas Mazpulku” padomes priekšsēdētāja.

Latvijas skautu un gaidu skaits pēdējos 2 gados pieaudzis par 14 %

Valsts atbalsta projekts divu gadu garumā biedrībai “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” ļāva nodrošināt kvalitatīvu neformālās izglītības piedāvājumu jauniešiem un veicināt sabiedrības izpratni par ilgtermiņa brīvprātīgo darbu, pilsoniskumu un skautu un gaidu kustību. Šo divu gadu laikā tika organizēta nacionāla mēroga nometne par godu latviešu skautisma simtgadei, kurā piedalījās viesi no diasporas kopienām, kā arī divas nometnes noteiktai jauniešu auditorijai – “24. paralēle”, tāpat biedrība organizējusi regulārus ievadseminārus pieaugušajiem, kuri vēlas iesaistīties kustībā kā brīvprātīgie jaunatnes darbinieku – skautu un gaidu vadītāju amatā. Tika izveidota dokumentāla filma “Arvien modri!” par skautu un gaidu kustību Latvijā.

Tāpat organizācijas jaunieši piedalījās dažādos publiskos pasākumos, tā popularizējot skautu un gaidu kustību un ilgtermiņa brīvprātīgo darbu plašākai sabiedrībai. Valsts atbalsts divu gadu garumā “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācijai” deva iespēju attīstīties. Attīstību atspoguļo organizācijas biedru skaita pieaugums (7 % ik gadu, apvienojot 860 biedrus kopumā), esošā organizācijas tīkla uzturēšana un 6 jaunu vienību izveidošana (23 aktīvas skautu un gaidu vienības visā Latvijā).

“Ir patiess prieks redzēt organizācijas attīstību Latvijā. Valsts atbalsta programmas finansējums ir sniedzis atbalstu brīvprātīgo kustības attīstībai, mācībām un koordinēšanai, nodrošinot iespēju vairāk jauniešiem piedalīties skautu un gaidu kustībā, attīstīt savu vērtības sistēmu, jaunas prasmes un justies piederīgiem vietējai kopienai,” atbalsta programmas projektam noslēdzoties, stāsta Agnija Jansone, biedrības valdes priekšsēdētāja.

Ielas sporta kustība izplešas visā Latvijā

Biedrība “Streetbasket” aizvadīto divu gadu laikā attīstīja jaunu pieeju darbā ar jaunatni – ielu sportu. Projektā iesaistījās liels skaits Latvijas pašvaldību un jauniešu. Kopumā divu gadu laikā tika īstenotas 120 kultūras un āra dzīves aktivitātes 14 dažādās Latvijas pašvaldībās, aizsniedzot 450 000 lielu auditoriju visā Latvijā. Tai skaitā divu gadu garumā tika organizētas starptautiskas kultūras un sporta konferences „Medicines for World’s Ghetto”, lai stiprinātu sadarbību starp ielu kultūras un sporta aktivitāšu organizatoriem un pašvaldību pārstāvjiem, ielu infrastruktūras attīstītājiem un biznesa sektora pārstāvjiem, kā arī diskutētu par ielu sporta pilsētvidē attīstību un ielu sportu kā instrumentu darbā ar jauniešiem. Būtiski uzsvērt, ka pasākumu organizēšanā iesaistījās teju 500 brīvprātīgo jauniešu.

“Projekta ietvaros tika motivēti brīvprātīgie un stiprināta jauniešu, darbā ar jauniešiem iesaistītā personāla, mūsu kā organizācijas un organizācijas cilvēkresursu zināšanu kapacitāte. Biedrības aplēsēs “Ghetto Games” sporta pasākumi ir otrie populārāki aiz Rīgas maratona. Aizsāktās iniciatīvas – “GG Akadēmija – brīvprātīgo kustība” un darbs starptautiskajos sadarbības tīklos, ir pierādījuši savu nozīmību un tiks attīstīti arī turpmāk,” projektu noslēdzot, vērtē Sanda Gertnere, “Ghetto Games” projektu direktore.

Projekta laikā veic jaunatnes organizāciju interešu aizstāvību

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” ir lielākā jaunatnes organizāciju apvienība Latvijā un aktīvākā jaunatnes organizāciju interešu aizstāve. Pēdējo divu gadu laikā organizācija aktīvi aizstāvēja jauniešu organizāciju intereses, līdzdarbojoties vairāk nekā 20 dažādos līdzdalības mehānismos valsts un starptautiskā mērogā, rakstījusi atzinumus un priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanā, vērtēja brīvprātīgā darba sistēmu un pilnveidošanu Latvijā, stiprināja starptautisko sadarbību, pārstāvot Latvijas jauniešu viedokli Eiropas Jaunatnes forumā, kā arī līdzdarbojās kopējā NVO vides uzlabošanā biedrībā “Latvijas Pilsoniskā alianse”.

“Projekta ietekmei un ilgtspējas potenciālam ir iespēja attīstīties, jo plānots turpināt interešu aizstāvību visos līdzdalības mehānismos, kuros līdz šim “Latvijas Jaunatnes padome” ir iesaistījusies. Īpaši novērtējam, ka mūsu sniegtie priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidošanā un uzlabošanā arī turpmāk, pēc projekta norises, uzlabos kvalitāti jaunatnes jomā kopumā,” stāsta Mārtiņš Šteins, “Latvijas Jaunatnes padomes” bijušais viceprezidents.

Turpmākais Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā tiek turpināts. 2019. gada Jaunatnes politikas valsts programmas budžets organizāciju darbības un iniciatīvu atbalstīšanai ir 280 000 eiro.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »