Kokneses jauniešus aicina pieteikties izaugsmes darbnīcās

 

Kokneses jauniešu biedrība aicina 15 līdz 19 gadus vecus Kokneses un tuvākās apkārtnes jauniešus iesaistīties projektā “ES savai NĀKOTNEI”. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023. gadam ietvaros īstenotā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Projekta mērķis:  Veicināt 20 Kokneses novada jauniešu emocionālā intelekta attīstīšanos, pašvadītu mācīšanos, pilnveidojot karjeras izvēles prasmes, iepazīstot nākotnes nodarbinātības prasmes, veicinot personības pašizaugsmi, un motivāciju izvirzīt mērķus un tos sasniegt, mudinot iesaistīties kopienas sabiedriskajā dzīvē.

Projekta aktivitātes: Projektā organizēsim četras dažādas darbnīcas 15-19 gadus veciem jauniešiem ar mērķi veicināt jauniešu emocionālā intelekta attīstīšanos un pašvadītu mācīšanos, pilnveidot karjeras izvēles prasmes, iepazīstināt ar nākotnes nodarbinātības prasmēm, veicinot personības pašizaugsmi, un motivāciju izvirzīt mērķus un tos sasniegt, mudinot iesaistīties kopienas sabiedriskajā dzīvē.

2. – 3. oktobrī paredzēta 2 dienu darbnīca “Atpakaļ PAGĀTNĒ” par emocionālo intelektu un mācīšanās veidiem. Šis nodarbību cikls ļaus labāk izprast jauniešiem pusaudža vecumposma īpatnības, emocionālā intelekta attīstīšanas nepieciešamību, domāšanas veidus, attiecību veidošanos un vardarbību, jo šajā vecumposmā notiek emociju apzināšanās un attīstās spēja tās vadīt, prioritāras ir attiecības ar sava un pretējā dzimuma vienaudžiem, identitātes veidošanās.

Skolēnu rudens brīvlaikā no 21. – 24. oktobrim notiks 4 dienu darbnīca “Atpakaļ TAGADNĒ” ar Ilonu Bičevsku no YOUNG MEDIA SHARKS – aktivitāšu cikls ir paredzēts skolēnu līdzdalības veicināšanai kopienas attīstīšanai un prasmju uzlabošanai projektu sagatavošanā, rakstīšanā, prezentēšanā, publicitātes nodrošināšanā, kritiskās domāšanas attīstīšanā un medijpratības prasmju apgūšanā.

Savukārt 19. – 21. novembrī interesenti ir aicināti uz 3 dienu darbnīcu “Atpakaļ NĀKOTNĒ” par nākotnes profesijām un prasmēm ar neformālās izglītības treneres Laumas Žubules līdzdalību. Šajā darbnīcā jaunieši iegūs zināšanas par nākotnes profesiju izmaiņām, nākotnes pieprasītākajām prasmēm un kompetencēm. Izpratīs, kāpēc izglītību ir skārušas pārmaiņas, kāpēc tā balstās uz kompetencēm.

Vēl aicināsim iesaistīties novembrī plānotajā vienas dienas radošajā darbnīcā digitālo rīku pielietošanai pedagogiem un jauniešiem, lai neformālā gaisotnē rosinātu pieredzes apmaiņu digitālo kompetenču attīstīšanai un digitālo rīku pielietošanai projektu izstrādē, pasākumu un aktivitāšu publicitātei sociālo tīklos, mācīšanas un mācīšanās procesā.

Projekta plānotie rezultāti un ilgtspēja:  projekta ietvaros plānots iesaistīt vismaz 20 Kokneses un tuvākās apkārtnes jauniešus, kuri projekta noslēgumā ir izzinājuši un izpratuši gan bioloģiskos, gan emocionālos, gan sabiedrībā notiekošos procesus saistībā ar savu vecumposmu, ir izzinājuši motivācijas veidošanās principus, apguvuši mērķu izvirzīšanas prasmes, kā arī praktiskas prasmes komandas darbā, ideju ieviešanā un realizēšanā caur projektu sagatavošanu, prezentēšanu un medijpratību.

Projektam noslēdzoties, tiks sniegts papildus atbalsts jauniešu izstrādāto projektu realizēšanā un īstenošanā 2022. gadā, piesaistot sponsorus, vietējo uzņēmēju atbalstu, pašvaldības vai biedrības finansējumu. Labākie projekti tiks attīstīti to iesniegšanai programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” vai “Erasmus+” projektu konkursos.

Projekta rezultāti nodrošina projekta ilgtspēju, un projekta ietvaros paredzēts izveidot ilgtspējīgu risinājumu, pieeju un sistēmu darba ar jaunatni jomā Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai un nodrošināta to ilgtspēja

Projekta organizators: Kokneses jauniešu biedrība sadarbībā  ar I.Gaiša Kokneses vidusskolu.

Projekta norise: 2021.  gada 1.jūlijs – 30.decembris


Dalībai projektā pietiekties jaunieši aicināti rakstot 
biedriba.kjb@inbox.lv vai zvanot 22592602.

 

Vairāk informācijas par projektu meklējiet www.jauniesi.weebly.com un sociālajos tīklos FB @YouthSocietyOfKoknese un Instagram @kjb_biedriba/

Dalīties
Translate »