Projektu iesniegšana

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 29.aprīlis.

Atklātā projektu konkursa dokumenti ir pieejami šeit:
Konkursa nolikums (spied virsū un dokuments atvērsies);  
1. pielikums – Projekta iesnieguma veidlapa (spied virsū un dokuments atvērsies);  
2. pielikums – Projekta budžeta tāmes veidlapa (spied virsū un dokuments atvērsies);
Vadlīnijas atbilstības pārbaudei

Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība:

  • ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to līdz 2019. gada 29. aprīlim nosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv;
  • ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai pasta sūtījumā, to līdz 2019. gada 29. aprīlim iesniedz JSPA – Mūkusalas ielā 41, Rīgā, LV-1004. Personīgi iesniegtam projekta iesniegumam ir jābūt iesniegtam JSPA līdz 2019. gada 29. aprīļa plkst.17.00;
  • ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai pasta sūtījumā, tad projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā, vienā vai vairākās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs (ja aploksnes ir vairākas, tās sanumurē) ar norādi: "Atklātam projektu konkursam "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai"", pievienojot arī projekta iesniegumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums vai nosūtot projekta iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi: janis.drigins@jaunatne.gov.lv.

Ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti
1) Jaunatnes likums;
2) Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam"
3) Reģistrācijas links informatīvajam vebināram par projektu pieteikumu sagatavošanu

 

 

 09.04.2019 Tiešsaistes vebināra informācijas materiāli:

Prezentācija

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

 

Jautājumu gadījumā aicināti zvanīt vai rakstīt:

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālrunis saziņai: 67358070
E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālrunis saziņai: 67358070
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv