Normatīvie akti un metodiskie materiāli

Eiropas Savienības tiesību akti

    DOKUMENTS   DOKUMENTA NUMURS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   DOKUMENTA DATUMS
  www   1303/2013   EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006   17.12.2013.
  www   1301/2013   EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1301/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006   17.12.2013.
  www   1304/2013   EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1304/2013 - 2013. gada 17. decembris par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006   17.12.2013.
  www   966/2012   EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu   25.10.2012.

Latvijas Republikas tiesību akti

    DOKUMENTS   DOKUMENTA NUMURS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   DOKUMENTA DATUMS
  www   b/n   Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums   11.07.2014.
  www   b/n   Jaunatnes likums   01.01.2009.

Ministru kabineta noteikumi

    DOKUMENTS   DOKUMENTA NUMURS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   DOKUMENTA DATUMS
  www   385   Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi   07.07.2015.
  www   784   Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā   16.12.2014.
  www   77   Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā   10.02.2015.
  www   87   Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana   17.02.2015.
  www   130   Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā   17.03.2015.
  www   517   Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā   08.09.2015.

Latvijas Republikas Finanšu Ministrijas izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi

 

    DOKUMENTS   DOKUMENTA NUMURS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   DOKUMENTA DATUMS
 

vadlīnijas

pielikums

  2.1.   Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā   27.02.2019.
 

vadlīnijas

infografika

  2.4.   Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem   30.12.2016.
  metodika   4.4.   Metodika par vienības izmaksas standarta likmes piemērošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā   05.12.2017.
  vadlīnijas   2.7.   Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā   19.12.2018.

Pārējie normatīvie akti, kā arī vadlīnijas un skaidrojumi, kas attiecas uz Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodu, ir pieejami Latvijas Republikas Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē  http://www.esfondi.lv

Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika

    DOKUMENTS   DOKUMENTA NUMURS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   DOKUMENTA DATUMS
    b/n   Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros   06.11.2017.
Iepriekšējā redakcija
    DOKUMENTS   DOKUMENTA NUMURS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   DOKUMENTA DATUMS
    b/n   Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros   14.03.2016.

Metodoloģiskās vadlīnijas

    DOKUMENTS   DOKUMENTA
NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
                 
   

Metodoloģiskās vadlīnijas darbam ar mērķa grupas jauniešiem projektā “PROTI un DARI!”

 

  Metodoloģiskās vadlīnijas darbam ar mērķa grupas jauniešiem, kurās tiek sniegti ieteikumi pašvaldībām un to stratēģiskajiem partneriem par tiem deleģēto funkciju veikšanu projekta ietvaros, tostarp par mērķa grupas jauniešu sociālo situāciju, pamata un padziļināto profilēšanu un tās rezultātiem, kā arī par mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu izstrādi un realizēšanu, norādot metodes un piemērus projekta īstenošanai.   05.10.2017.

 

Iepriekšējās redakcijas

    DOKUMENTS   DOKUMENTA
NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Metodoloģiskās vadlīnijas darbam ar mērķa grupas jauniešiem projektā “PROTI un DARI!”   Metodoloģiskās vadlīnijas darbam ar mērķa grupas jauniešiem, kurās tiek sniegti ieteikumi pašvaldībām un to stratēģiskajiem partneriem par tiem deleģēto funkciju veikšanu projekta ietvaros, tostarp par mērķa grupas jauniešu sociālo situāciju, pamata un padziļināto profilēšanu un tās rezultātiem, kā arī par mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu izstrādi un realizēšanu, norādot metodes un piemērus projekta īstenošanai.   26.04.2016.
    Metodoloģiskās vadlīnijas darbam ar mērķa grupas jauniešiem projektā “PROTI un DARI!”   Metodoloģiskās vadlīnijas darbam ar mērķa grupas jauniešiem, kurās tiek sniegti ieteikumi pašvaldībām un to stratēģiskajiem partneriem par tiem deleģēto funkciju veikšanu projekta ietvaros, tostarp par mērķa grupas jauniešu sociālo situāciju, pamata un padziļināto profilēšanu un tās rezultātiem, kā arī par mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu izstrādi un realizēšanu, norādot metodes un piemērus projekta īstenošanai.   19.10.2015.