Iepirkumi

2019. gads

Identifikācijas Nr. Aģentūra 2019/1.

Informatīvs paziņojums.

Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 79952000-2.

Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15670  e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija pieejama arī šeit.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 28. janvārim plkst. 10.00.

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv

Iepirkumu procedūru organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 10. panta pirmās daļas nosacījumus un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 130 000,00 EUR bez PVN.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 2019. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kad summa par sniegtajiem pakalpojumiem sasniedz nolikuma 6. punktā norādīto plānoto līgumcenu.

Pakalpojuma īss apraksts: nodrošināt pasākuma organizēšanu (loģistiku/koordinēšanu) veikt Pasūtītāja rīkoto pasākumu atbilstošas pasākumu norises vietas, tajā skaitā, dalībnieku naktsmītnes un ēdināšanas, nodrošināšanu, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Informatīvais paziņojums ievietots 18.01.2019.