Stratēģiskā partnerība sociālās iekļaušanas jautājumos "Būt kopā”

Lai veicinātu Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pieejamību visiem jauniešiem, neatkarīgi no viņu sociālā, ekonomiskā, ģeogrāfiskā, kultūras, veselības un izglītības stāvokļa, Eiropas līmenī ir izveidota stratēģiskā partnerība sociālās iekļaušanas jautājumos.

Partnerības mērķis: palielināt organizāciju skaitu, kuras izmanto programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējas iekļaujošu projektu īstenošanā.  

Atbalsts jauniešiem ar veselības grūtībām un invaliditāti

Partnerības ietvaros JSPA sniedz individuālu atbalstu organizācijām Latvijā, kuras strādā ar jauniešiem, kuriem ir veselības grūtības un invaliditāte, lai celtu to kapacitāti “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanā.

Mērķis: veicināt jauniešu, kuriem ir veselības grūtības un invaliditāte, dalību starptautiskajos jaunatnes jomas projektos.

Lai to izdarītu:

-    tiek apzinātas organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem, kuriem ir veselības grūtības un invaliditāte, lai papildus informētu par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas iespējām, tostarp, papildu finansiālu atbalstu sociālās iekļaušanas projektu īstenošanai;
-    tiek atbalstītas starptautiskās partnerības starp organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem, kuriem ir veselības grūtības un invaliditāte;
-    notiek labās prakses pieredzes apmaiņa.

Galvenās projekta “Būt kopā” aktivitātes:

1.    Nacionālas apmācības par jauniešu ar invaliditāti iesaisti “Erasmus: Jaunatne darbībā” organizācijām, ar un bez pieredzes programmas projektu īstenošanā, tai skaitā, ar pieredzi programmas projektu īstenošanā, bet bez pieredzes projektu īstenošanā ar jauniešu ar veselības grūtībām un invaliditāti iesaisti;
2.    Izstrādātas vadlīnijas “Sociālā iekļaušana programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos: praktiski ieteikumi”;
3.    Tiek organizētas informatīvas tikšanās ar organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem ar veselības grūtībām un invaliditāti, veicinot savstarpēju pieredzes apmaiņu.
4.    Tiek sniegts individuāls atbalsts organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem ar veselības grūtībām un invaliditāti, “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumu izstrādei;
5.    Tiek nodrošināta organizāciju, kuru pārstāvji strādā ar jauniešiem ar veselības grūtībām, invaliditāti, dalība starptautiskās apmācībās, pieredzes apmaiņas semināros un partnerības veidošanas pasākumos.

Projekta dalībnieki

Organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem, kuriem ir veselības grūtības un invaliditātei un ir gatavas iesaistīties “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos, ir aicinātas sazināties ar JSPA!

Šajā stratēģiskajā partnerībā iesaistījušās 10 “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras: no Latvijas, Ungārijas, Islandes, Francijas, Vācijas, Igaunijas, Slovēnijas, Beļģijas (Valonijas), Portugāles, Rumānijas.