Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī

Bezpeļņas sporta pasākumu Eiropā trīs galvenie mērķi ir: pirmais, realizēt ES stratēģiju izpildi sporta jomā (to stratēģiju, kas attiecināmas uz sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgām iespējām, jo īpaši ES dzimumu vienlīdzības un invaliditātes stratēģiju jomā); otrais, atbalstīt ES Fizisko aktivitāšu vadlīniju realizāciju, lai rosinātu dalību sportā un fiziskajās aktivitātēs; trešais, atbalstīt Eiropas Sporta nedēļas organizēšanu.

Šie projekti nodrošina finansiālo atbalstu Eiropas mēroga sporta pasākumu organizēšanai. Papildus tie var finansēt valsts mēroga pasākumus Eiropas sporta jomas pasākumu kontekstā, kurus organizē bezpeļņas organizācijas vai publiskas personas vairākās Eiropas valstīs vienlaikus.


  • Treniņu organizēšana – sportistiem, treneriem, organizētājiem un brīvprātīgajiem pirms pasākuma.
  • Pasākuma organizēšana.
  • Blakus pasākumu organizēšana – konferences, semināri.
  • Turpinājuma pasākumu īstenošana – novērtēšana, nākotnes plānu ieskicēšana.

Šo projektu ietvaros nedrīkst realizēt regulāri (piemēram, ikgadēji) organizētas starptautiskās, Eiropas vai nacionālās sporta federācijas/līgas rīkotas sporta sacensības un profesionālas sporta sacensības.


Bezpeļņas sporta pasākumu projektus var iesniegt dažādas bezpeļņas organizācijas, tostarp nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību organizācijas, kā arī publiskas personas. Tā var būt, piemēram, publiska struktūra, kas atbild par sportu vietējā, reģionālā vai valsts līmenī; sporta organizācija vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas vai starptautiskā līmenī; tāda valsts pasākuma koordinators, ko organizē Eiropas sporta pasākuma ietvaros, un citas.

Ar papildu kritērijiem var iepazīties "Erasmus+” programmas vadlīnijās.

Pieteikšanās sadarbības projektiem notiek Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā, kas atrodas Briselē.

Eiropas līmenī organizēti sporta bezpeļņas pasākumi, kas saistīti ar 2016.  gada Eiropas Sporta nedēļu:

  • ES mēroga sporta pasākumiem kas norisinās 2016. gada 12. septembrī, jābūt organizētiem paralēli vismaz 20 Programmas valstīs;
  • Savukārt, citiem pasākumiem, kas notiek laika periodā no 12. līdz 18. septembrim:
  • Eiropas mēroga pasākumiem, kas tiek organizēti vienā valstī, jāpiesaista dalībnieki no vismaz 3 dažādām Programmas valstīm.

VAI

  • Pasākumiem paralēli jānorisinās vismaz 3 dažādās Programmas valstīs.

Sporta bezpeļņas pasākumi, kas nav saistīti ar 2016.  gada Eiropas Sporta nedēļu:

  • Eiropas mēroga sporta pasākumiem, kas tiek organizēti vienā valstī ir jāpiesaista dalībnieki no vismaz 12 dažādām Programmas valstīm

VAI

  • Sporta pasākumiem, kas norisinās paralēli vairākās Programmas valstīs ir jāpiesaista dalībnieki no vismaz 12 dažādām Programmas valstīm. Šis nosacījums ir izpildīts, kamēr vien šie dalībnieki ir iesaistīti visos pasākumos kopumā. 

 

Projekti, kas saistīti ar Eiropas Sporta nedēļu 2016, jāiesniedz līdz 2016. gada 21. janvāra plkst. 13.00 pēc Rīgas laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2016. gada 1. maija.
Projekti, kas nav saistīti ar Eiropas Sporta nedēļu 2016, jāiesniedz līdz 2016. gada 12. maija plkst. 13.00 pēc Rīgas laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2016. gada 1. novembra.

Plašāka informācija http://ec.europa.eu/sport/opportunities/sport_funding/index_en.htm

Eiropas līmenī organizēti sporta bezpeļņas pasākumi, kas saistīti ar 2016.  gada Eiropas Sporta nedēļu:
Jānorisinās 2016. gadā no 12. līdz 30. septembrim.

Sporta bezpeļņas pasākumi, kas nav saistīti ar 2016.  gada Eiropas Sporta nedēļu:
Jānorisinās 2016. gadā.