Projekta iesniegšana

Lai sagatavotu un iesniegtu kvalitatīvu un programmas “Erasmus+” nosacījumiem atbilstošu projekta pieteikumu, iepazīsties ar zemāk minētajiem soļiem. Ja projekta pieteikuma izstrādes posmā rodas jautājumi, droši sazinies ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru!

PROJEKTA NEPIECIEŠAMĪBA

Katra projekta pamatā ir jauniešu un organizāciju vajadzības. Piemēram, uzlabot jauniešu kompetences (arī jauniešu ar ierobežotām iespējām), veicināt to aktīvu līdzdalību, nodrošināt starpkultūru dialogu vietējā sabiedrībā, kā arī izrādīt solidaritāti un lauzt stereotipus. Apraksti to arī projekta pieteikumā!

PARTNERU MEKLĒŠANA

Sazinies ar organizācijām, ar kurām kopā vēlētos strādāt pie idejas izstrādes un īstenošanas.

Detalizēta informācija par partneru meklēšanas veidiem pieejama sadaļā “Partneru meklēšana”.

SVARĪGI! Brīvprātīgā darba projektu var īstenot tikai programmā “Erasmus+” akreditētas organizācijas. Ja projekta pieteikumā tiks iekļautas organizācijas, kurām uz projektu konkursa noteikto beigu termiņu nav spēkā esoša akreditācija, projekta pieteikums tiks noraidīts.

Detalizēta informācija par Brīvprātīgā darba organizāciju akreditāciju pieejama sadaļā “Organizāciju akreditācija”.

IEPAZĪŠANĀS AR PROGRAMMAS  “ERASMUS+” VADLĪNIJĀM

Iepazīsties ar programmas “Erasmus+” vadlīnijās, Akreditācijas vadlīnijās, Brīvprātīgā darba Hartā un projektu izvērtēšanas vadlīnijās apkopoto informāciju. Minētie dokumenti pieejami sadaļā “Dokumenti”.

Pievērs uzmanību sadaļām, kurās aprakstīti Brīvprātīgā darba projektu atbilstības un kvalitātes kritēriji, finansēšanas noteikumi, dalībnieku apdrošināšanas un projekta vizuālās identifikācijas prasības, kā arī citi nosacījumi, kas jāņem vērā, gan sagatavojot projekta pieteikumu, gan pēc tam īstenojot projektu.

Īss programmas “Erasmus+” vadlīniju apkopojums pieejams arī brošūrā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un neformālā izglītība.

Neaizmirsti iepazīties ar sadaļā “Informatīvie materiāli” pieejamajiem atbalsta materiāliem, kas palīdzēs projekta pieteikuma sagatavošanas procesā.

PIC KODA IEGŪŠANA

Izveido EU Login kontu, reģistrējies Dalībnieku portālā un iegūsti organizācijas PIC kodu. Bez PIC koda nav iespējams iesniegt projekta pieteikumu.

Detalizēta informācija par to, kā izveidot EU Login kontu un iegūt PIC kodu, ja organizācijai tāda vēl nav, atrodama dokumentā “PIC koda iegūšanas un informācijas rediģēšanas vadlīnijas”, kas pieejams sadaļā “Dokumenti”.

PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA KOPĀ AR PARTNERIEM

Lejupielādē projekta pieteikuma veidlapu, kas pieejama sadaļā "Dokumenti". Par katru pieteikumā iekļauto jautājumu sniedz pēc iespējas detalizētāku informāciju, kā arī ņem vērā programmas "Erasmus+" nosacījumus par katru projektu veidu.

Detalizēta informācija par to, kā aizpildīt projekta pieteikumu, atrodama dokumentā "Projekta pieteikumu aizpildīšanas vadlīnijas", kas pieejams sadaļā "Dokumenti".

Neaizmirsti pievienot projekta pieteikumam obligātos pielikumus:

  • partneru mandātu(-us) ar katru projektā iesaistīto dalīborganizāciju. Mandāta paraugs pieejams sadaļā "Dokumenti";
  • aktivitāšu laika grafiku(-us) pa dienām par katru projektā paredzēto aktivitāti. Laika grafika paraugs pieejams sadaļā "Dokumenti";
  • deklarāciju, kuru parakstījis projekta pieteikuma iesniedzējorganizācijas likumiskais pārstāvis. Deklarācija lejupielādei pieejama projekta pieteikumā.

SVARĪGI! Ja projekta pieteikumam uz iesniegšanas brīdi nebūs pievienota deklarācija vai aktivitāšu laika grafiki, projekta pieteikums tiks noraidīts.

Pārliecinies, ka Dalībnieku portālā ir pievienots iesniedzējorganizācijas pēdējā noslēgtā finanšu gada ieņēmumu/izdevumu pārskats un bilance, ja kopējais pieprasītais finansējums vienā projektu konkursā pārsniedz 60 000 euro (neattiecas uz valsts/pašvaldību iestādēm, pašvaldībām).

PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA TIEŠSAISTĒ

Iesniedz projekta pieteikumu tiešsaistē kopā ar visiem obligātajiem pielikumiem līdz projektu konkursa noteiktajam termiņam. Informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem un projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem pieejama sadaļā “Projektu konkursi un rezultāti”.

SVARĪGI! Pārliecinies, ka organizācijai nav nodokļu parādu, jo tas var būt iemesls projekta pieteikuma noraidīšanai.

Ja pēc projekta pieteikuma iesniegšanas konstatē, ka tajā nepieciešami labojumi, veic tos un iesniedz projekta pieteikumu atkārtoti. Vērtēšanai tiks pieņemta pēdējā līdz projekta konkursa termiņam iesūtītā projekta pieteikuma versija.

SVARĪGI! Neatliec projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu uz pēdējo brīdi! Ja projekta pieteikums tiks iesniegts pēc projektu konkursa termiņa, projekta pieteikums tiks noraidīts.

Ja tehnisku problēmu dēļ projekta pieteikumu neizdodas iesniegt, divu stundu laikā pēc projektu konkursa termiņa uz aģentūras elektroniskā pasta adresi info@jaunatne.gov.lv atsūti projekta elektronisko pieteikuma veidlapu (pdf formātā) ar visiem nepieciešamajiem pielikumiem un tehniskās problēmas ekrānšāviņu (redzamo situāciju uz datora ekrāna, kas apliecina, ka veidlapu nevar iesniegt tiešsaistē) un gaidi turpmākos norādījumus.

PROJEKTA PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA
UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

Projektu pieteikumi tiek izvērtēti divos posmos:
•    pēc atbilstības un izslēgšanas kritērijiem;
•    pēc kvalitātes, finanšu un administratīvās kapacitātes kritējiem.

Izvērtēšanas laikā tiek ņemti vērā programmas “Erasmus+” vadlīnijās un dokumentā “Projektu izvērtēšanas vadlīnijas” noteiktie kritēriji, kā arī projektu konkursā pieejamais finansējums.
Jāņem vērā, ka projektu pieteikumu izvērtēšana noris aptuveni 3 mēnešus.

Informācija par apstiprinātajiem projektu pieteikumiem tiek publicēta aģentūras tīmekļa vietnē sadaļā “Projektu konkursi un to rezultāti”, kā arī visiem projektu pieteikumu iesniedzējiem tiek nosūtīts lēmums par projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu.