Par "Erasmus+: Jaunatne darbībā"

uzlabot jauniešu un to cilvēku, kas strādā ar jauniešiem, kompetences un prasmes (t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām);
veicināt jauniešu līdzdalību;
uzlabot jaunatnes darba kvalitāti;
papildināt politikas reformas un atbalstīt jaunatnes politiku, kas balstīta uz zināšanām un uz reālo situāciju (jauniešu vajadzībām), kā arī veicināt neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu;
veicināt jauniešu starptautisko sadarbību.

Dažreiz esam saskārušies ar attieksmi, ka projektos ir jāiesaista jaunieši, kuriem ir labas sekmes mācībās vai panākumi kādā jomā, jo viņi to ir pelnījuši. Tomēr svarīgi atcerēties, ka šī nav programma, kas apbalvo izcilniekus. Šī ir mācīšanās programma, kur jaunieši apgūst nozīmīgas sociālās prasmes – prasmi komunicēt, sadarboties, formulēt lēmumus, izvirzīt mērķus, īstenot savas idejas. Tas vajadzīgs visiem jauniešiem.

Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" jaunatnes jomā liela loma ir tieši neformālajai izglītībai, kas ir elastīga. Apmācību metodes tiek piemērotas apmācību dalībniekiem, viņu vajadzībām, interesēm un spējām, jo galvenais ir tas, ko programmas dalībnieks iemācās. Tāpēc šī programma ir īpaši piemērota jauniešiem, kuriem ir dažādas grūtības, tai skaitā, grūtības iekļauties formālās izglītības sistēmā.

 

Programmas vadlīnijas 2017 (angļu valodā). Aktualizēta versija 20.01.2017.
Programmas vadlīnijas 2017 (latviešu valodā)

Corrigendum to the 2017 Erasmus+ Programme Guide

 

Programmas vadlīnijas 2016 (angļu valodā)

Programmas vadlīnijas 2016 (latviešu valodā)

 

Programmas vadlīnijas 2015 (angļu valodā)

Programmas vadlīnijas 2015 (latviešu valodā) 

 
 
 
 

iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi;
veidot un īstenot projektus;
līdzdarboties sabiedrībā notiekošajā;
iepazīt citu valstu kultūru.
 
Jauniešu apmaiņas (13 – 30 gadi), (1. pamatdarbība).
Eiropas Brīvprātīgais darbs (17 – 30 gadi), (1. pamatdarbība).
Jaunatnes darbinieku mobilitāte (projekta dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma), (1. pamatdarbība).
Stratēģiskās partnerības projekti (projekta dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma), (2. pamatdarbība).
Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās (projekta dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma), (3. pamatdarbība).
 
 
Iesaistoties programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" jaunatnes jomas projektos, iegūsi zināšanas, prasmes un pieredzi un attīstīsi dažādas kompetences:
sadarbība un veiksmīga komunikācijas, konfliktu risināšana;
sadarbība ar cilvēkiem no atšķirīgām kultūrām;
saziņa svešvalodā;
saziņa dzimtajā valodā;
izpratne par notiekošo Latvijā un pasaulē, aktīva līdzdalība;
spēja pārvērst idejas rīcībā, būt radošam, inovatīvam, uzņemties risku;
projekta vadība;
kultūru (ideju, pieredzes un emociju radošas izpausmes);
prasme izmantot informācijas tehnoloģijas;
prasme zinātnē, matemātikā (ikdienas problēmu un izaicinājumu risināšanā);
prasme, kā organizēt mācīšanos (t.sk., atbildības uzņemšanās, mācīšanās rezultātu izvērtēšana).
 
Papildus tam tu iegūsi Youthpass. Tas ir instruments, kas palīdz apzināties vērtības, prasmes, iemaņas un dažādas citas derīgas lietas, kas iegūtas, piedaloties programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" jaunatnes jomas projektos, piemēram, jauniešu apmaiņas projektā, apmācībās vai Eiropas Brīvprātīgajā darbā. Lasi vairāk: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/youthpass.
 
Piesakies apmācībām.
Jautā padomu un pieredzi reģionālajiem koordinatoriem.
Konsultējies (aģentūrā; e-pastā; telefoniski).
Izpēti visu nepieciešamo informāciju tīmekļa vietnē: www.jaunatne.gov.lv.
Izpēti informatīvos materiālus par projektu veidiem, neformālo izglītību, sociālo iekļaušanu (bukleti, žurnāls „Jaunatne” un citi).
 
 
 
2017. gadā jaunatnes jomas projektu pieteikumus var iesniegt:
 
1. pamatdarbības projektus var iesniegt trīs termiņos: līdz 2. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2017. gada 1. maija līdz 30. septembrim; līdz 26. aprīļa plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2017. gada 1. augusta līdz 31. decembrim; līdz 4. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam.
 
2. pamatdarbības projektus var iesniegt trīs termiņos: līdz 2. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim; līdz 26. aprīļa plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2017. gada 1. septembra līdz 31. janvārim 2018. gadā; līdz 4. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2018. gada 1. februāra līdz 2018. gada 31. maijam.
 
2017. gadā mainīta 2. pamatdarbības projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība!

- Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - 2017. gada 26. aprīlis (līdz plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika).
- Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) - 2017. gada 2. februāris un 2017. gada 4. oktobris (līdz plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika).

 

3. pamatdarbības projektus var iesniegt trīs termiņos: līdz 2. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2017. gada 1. maija līdz 30. septembrim; līdz 26. aprīļa plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2017. gada 1. augusta līdz 31. decembrim; līdz 4. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam.
 
Atgādinām, ka programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās : pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas”,  "Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.