Kas ir stratēģiskās partnerības projekti?

Stratēģiskās partnerības mērķi ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam:

Šie ir plaša mēroga ilgtermiņa projekti, kuros iesaistās daudzi dažādu jomu partneri ar mērķi radīt jaunatnes jomai nozīmīgu rezultātu, piemēram, inovatīvu jaunatnes darba metodoloģiju, pētījumus par jaunatnes jomu, IT rīkus jaunatnes darbā un citu. Tiek sagaidīts, ka šāda veida projektos tiks izstrādāti inovatīvi rezultāti jaunatnes jomā, un/vai tie būs saistīti ar jau eksistējošu rezultātu un inovatīvu ideju intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitātēm. Projektu pieteicējiem ir iespēja pieprasīt noteiktu finansējumu inovatīvu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem.

Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskas jauniešu iniciatīvas):

Šo projektu galvenais mērķis ir ļaut organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskā līmenī, kā arī apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes. Šajos projektos arī var radīt taustāmus rezultātus un tos izplatīt, taču to izstrāde un izplatīšana jāsedz no budžeta pozīcijas “Projekta vadība un īstenošana”.

Kā viens no projekta veidiem “Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam” var būt Starptautiskās jauniešu iniciatīvas.

Starptautiskas jauniešu iniciatīvas

Šo projektu mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti, uzņēmīgumu un sociālo atbildību. Šo stratēģisko partnerību galvenā atšķirība ir tā, ka jauniešu iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.

Piemēram, šīs iniciatīvas var būt saistītas ar:

- sociālo uzņēmumu, asociāciju, klubu, NVO (tīklu) veidošanu;
- uzņēmējdarbības izglītības (sociālā uzņēmējdarbība un IKT izmantošana) kursu un apmācību nodrošināšana un attīstīšana;
- informācija, plašsaziņas līdzekļu lietotprasme, sensibilizācijas pasākumi, vai pasākumi, kas veicina pilsonisko apņemšanos jauniešu vidū (piemēram, debates, konferences, pasākumi, konsultācijas, iniciatīvas par aktualitātēm Eiropā, utt.);
- pasākumi, kas sniedz labumu vietējai sabiedrībai (piemēram, atbalsts vājākai sabiedrības daļai, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem, minoritātēm, migrantiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, utt.)
- mākslas un kultūras iniciatīvas (teātra izrādes, izstādes, mūzikas izrādes, diskusiju forumi, utt.)

Lai gūtu plašāku ieskatu par stratēģiskās partnerības projektiem, ieskaties aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā "Pieredzes stāsti”.

Lai izveidotu kvalitatīvu projektu, noteikti jāizlasa ES programmas "Erasmus+” vadlīnijas. Rakstot projektu, jāievēro arī šādi kritēriji:

  Attiecināmās organizācijas

 

Projektā var piedalīties jebkura organizācija, kas dibināta Programmas valstī vai jebkurā pasaules valstī*.

Piemēram: izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), valsts un pašvaldības iestādes, pašvaldības, sociālie partneri, tirdzniecības palātas un arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību centri, kultūras iestādes, bibliotēkas, muzeji, karjeras centri, iestādes, kas nodrošina neformālās un ikdienas mācīšanās procesā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, neformālas jauniešu grupas.

* Projektā kā partneri var iesaistīties arī organizācijas no citām pasaules valstīm, ja to dalība nes pievienoto vērtību projekta mērķa sasniegšanā.

  Kas var iesniegt projektu?  

Jebkura no augstāk minētajām organizācijām, kas dibināta Programmas valstī var būt iesniedzējs. Šī organizācija iesniedz projektu visu partnerorganizāciju vārdā.

NB! Neformālām grupām, iesniedzot projekta pieteikumu Latvijas nacionālajā aģentūrā, ir nepieciešams likumiskais pārstāvis.

  Organizāciju skaits  

Stratēģiskās partnerības projekt jaunatnes jomāi ir starptautiski projekti, kuros jāiesaistās vismaz divām organizācijām no vismaz divām dažādām Programmas valstīm.

  Projekta ilgums   No 6 mēnešiem līdz 3 gadiem.
  Kur notiek projekts?   Aktivitātēm jānotiek projektā iesaistītajās valstīs.
  Kur iesniegt projektu?   Tās valsts Nacionālajā Aģentūrā, kurā projekta iesniedzējs ir dibināts.
  Kā ir jāiesniedz projekta pieteikums?   Projekta pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski (skat.sadaļu "Projektu iesniegšana”).
  Kad iesniegt projektu?  

2017. gadā projektu pieteikumus var iesniegt: 

  • līdz 2. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana laika posmā no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim.
  • līdz 26. aprīļa plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana laika posmā no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. janvārim.
  • līdz 4. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana laika posmā no 2018. gada 1. februāra līdz 2018. gada 31. maijam.
2017. gadā mainīta 2. pamatdarbības projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība!
- Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - 2017. gada 26. aprīlis (līdz plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika).
- Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) - 2017. gada 2. februāris un 2017. gada 4. oktobris (līdz plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika).

Viena no iespējām, kā atrast projekta partneri, ir izmantot OTLAS partneru meklēšanas sistēmu: http://www.salto-youth.net/otlas. Tur projektu īstenotāji var reģistrēt savu kontaktinformāciju un jomas, kurās vēlētos īstenot projektus, kā arī meklēt partnerus savām projektu idejām. Tomēr vispirms iesakām apzināt jau esošās iespējas – sakarus no iepriekšējiem starptautiskiem pasākumiem, skolas vai universitātes sadraudzības pilsētu jauniešus un citus, kas vēlas sadarboties un veidot projektu (vairāk sadaļā - Meklē partnerus).

Stratēģiskās partnerības projektiem nav noteikts konkrēts finansējuma apmērs, jo tā apjoms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, iesaistīto organizāciju skaita, projekta ilguma, mēroga un plānotajām aktivitātēm. Stratēģiskās partnerības projektiem līdzfinansējuma apmērs nav obligāts.

Sīkāka informācija par finansēšanas noteikumiem stratēģiskās partnerības projektos: sadaļā Dokumenti.

Pēc stratēģiskās partnerības projekta pieteikuma iesniegšanas aģentūrā, tas tiek vērtēts aptuveni 2.5 mēnešus. Kad projekta pieteikums ir izvērtēts, iesniedzējam tiek nosūtīts oficiāls lēmums par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. 

Projekta apstiprināšanas gadījumā, iesniedzējam ir jāatver projekta konts Valsts Kasē un jānoslēdz finanšu līgums ar aģentūru. Pēc finanšu līguma noslēgšanas aģentūra uz atvērto projekta kontu Valsts Kasē pārskaitīs priekšfinansējumu - daļu no kopējā apstiprinātā finansējuma projektam. Atlikušo daļu aģentūra pārskaitīs pēc projekta gala atskaites saņemšanas pēc projekta beigām, ja projekts būs realizēts par visiem 100% un gala atskaitei tiks pievienoti un attiecināti visi nepieciešamie dokumenti. Ja projekts tiks realizēts ar mazāku finansējumu, kā sākotnēji apstiprināts, iesniedzējam pāri palikušie finanšu līdzekļi būs jāpārskaita atpakaļ aģentūrai.

 

Ja rodas jautājumi saistībā ar projekta izstrādi, izvēlēto tematu, plānotajiem pasākumiem vai ko citu, droši nāc uz aģentūru, zvani vai raksti – mēs noteikti palīdzēsim!

 
Kontaktinformācija:
Juta Reķele
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore
E-pasts: juta.rekele[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.: 67358062