Kas ir jaunatnes darbinieku mobilitāte?

Neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai

Kas var iesniegt projekta pieteikumus? 

 

 

Iesniedzēji no Programmas valstīm vai ES kaimiņvalstīm:

Nevalstiskas organizācijas;
Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas;
Sociālie uzņēmēji;
Pašvaldības un pašvaldības iestādes;
Neformālas jauniešu grupas; 

 

 

 

Reģionāla vai nacionāla līmeņa valsts iestādes;
Reģionu asociācijas;
Eiropas teritoriālās sadarbības grupas;
Sociāli atbildīgi uzņēmēji, kas darbojas jaunatnes jomā. Šīm organizācijām tiek piemērots 50 % samazinājums aktivitāšu īstenošanas izmaksām, skat. vadlīniju 75. un 84. lpp.

     

Cik organizācijām jābūt iesaistītām?  

Projektā jāpiedalās vismaz 2 organizācijām no dažādām valstīm.

Projekti ar ES kaimiņvalstīm: projekta īstenošanā jāpiedalās vismaz vienai organizācijai no Programmas valsts un vismaz vienai organizācijai no ES kaimiņvalsts.

Projekti ar Programmas valstīm: visas organizācijas ir no Programmas valstīm.

     
Kurš iesniedz projekta pieteikumu tiešsaistē?   Viena no projektā iesaistītajām organizācijām, kas izveidota programmas valstī, iesniedz pieteikumu savas valsts nacionālajā aģentūrā visu partneru vārdā.

Šai organizācijai jābūt iesaistītai visās projekta aktivitātēs.

     

Kāds ir dalībnieku profils un skaits?  

Personas, kas strādā jaunatnes jomā (jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, mentori, padomdevēji, atbalsta personas, jauniešu līderi, sociālie darbinieki, skolotāji, konsultanti un citi), bez vecuma ierobežojumiem. Kopējais dalībnieku skaits - līdz 50 cilvēkiem (ieskaitot apmācītājus, apmācību fasilitatorus, ja nepieciešams) no projektā iesaistīto organizāciju valstīm.

     
Kādas aktivitātes tiek atbalstītas?        Seminārs - diskusijām un labās prakses apmaiņai ar jaunatnes darbu saistītā jomā.      
    Apmācību kurss - zināšanu un attieksmju, kā arī prasmju un iemaņu uzlabošanai.      
   Kontaktu veidošanas seminārs - partneru meklēšanai un sadarbības tīklu veidošanai kopīgu projektu attīstīšanai.      
   Izpētes vizīte - kopīgai jaunu projektu plānošanai un izstrādei.      
   Ēnošana - ar jaunatnes jomu saistītas organizācijas darba vērošanai, pieredzes apmaiņai citā valstī.      
Studiju vizīte - kāda procesa vai prakses padziļinātai izpētei citā valstī.      
Aktivitātes ilgums  

Projekta (iekļaujot sagatavošanas, īstenošanas un izvērtēšanas posmus) ilgums: 3 līdz 24 mēneši.

Aktivitātes (apmācību kurss, seminārs, ēnošana) ilgums: 2 dienas līdz 2 mēneši (neskaitot ceļā pavadīto laiku).  

     

Kur var notikt projekta aktivitātes?  

Kādā no projektā iesaistīto organizāciju valstīm.

 

     
Projekta ilgums   3 līdz 24 mēneši.      
Atbalstāmās izmaksu pozīcijas  
 • Ceļa izmaksas, no dalībnieka izcelsmes valsts (nosūtītājorganizācijas) līdz projekta norises valstij (uzņēmējorganizācijai) un atpakaļ. Aprēķinā var paredzēt attālumu arī no dalībnieka dzīvesvietas līdz projekta norises vietai un atpakaļ, taču šādi gadījumi projekta iesniegumā ir jāpamato. Ja dalībnieks nav mērojis ceļu no nosūtītājorganizācijas līdz uzņēmējorganizācijai, gala atskaitei būs jāpievieno biļete vai citi trešo personu apliecinājumi (izņemot parakstu lapu), kas norāda dalībnieka izbraukšanas un ierašanās vietas.

  Attālums nav jādubulto, likmju aprēķinā ietverts ceļš abos virzienos!

  Aprēķiniem jāizmanto Eiropas Komisijas attālumu kalkulators:

  Kilometri          Summa uz dalībnieku EUR

100 - 499                 180
500 - 1999                275
2000 - 2999              360
3000 - 3999              530
4000 - 7999              820
8000 <                     1100

 • Organizatoriskais atbalsts: piemēram, izmitināšana, ēdināšana, treneru izmaksas, apdrošināšana, rezultātu izplatīšana un izmantošana, turpinājuma pasākumi, materiālu & aprīkojuma noma u.c.

    Tiek aprēķināta vienota likme atkarībā no aktivitātes norises vietas, dalībnieku skaita un aktivitātes ilguma, piemēram, Latvijā: 59 EUR × dienu skaits × dalībnieku skaits (skat. finansēšanas noteikumus programmas vadlīnijās angļu valodā 82.-84.lpp);

Jāņem vērā, ka projektos, ko iesniedz reģionāla vai nacionāla līmeņa valsts vai pašvaldības iestāde, reģionu asociācija, Eiropas teritoriālās sadarbības grupa vai sociāli atbildīgs uzņēmējs, finansējums budžeta pozīcijā "Organizatoriskais atbalsts" tiek piešķirts 50 % apmērā.

 • Atbalsts dalībniekiem ar īpašām vajadzībām: papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībnieku ar invaliditāti iesaistīšanu projektā. Ja plānota arī pavadošo personu klātbūtne, tad var paredzēt izmaksas, kas tieši saistītas ar pavadošās personas ceļa izmaksām un iztikas nodrošināšanu. Ja pavadošās personas iekļausiet šajā budžeta pozīcijā, tad tās nav jāiekļauj kopējā dalībnieku skaitā veidlapas G.1. sadaļā. Ja izmaksas ir pamatotas un detalizētāk paskaidrotas projekta iesniegumā, tiek apmaksātas 100% apmērā.
   
 • Ārkārtas izmaksas: vīzas, vakcinācija, uzturēšanās atļaujas. Ja izmaksas ir pamatotas un detalizētāk paskaidrotas veidlapā, tiek apmaksātas 100% apmērā.

 

PIEMĒRS
Jaunatnes darbinieku seminārs Cēsīs, 8 dienas,piedaloties dalībniekiem no Tallinas, Atēnām un Edinburgas.

Ceļa izmaksas pēc attālumu kalkulatora aprēķiniem:
Tallina-Cēsis 238 km = 180 Eur dalībniekam
Atēnas-Cēsis 2153 km = 360 Eur dalībniekam
Edinburga-Cēsis 1735 km = 275 Eur dalībniekam

Ja no katras valsts piedalās 4 dalībnieki: (4 × 180) + (4 × 360) + (4 × 275) = 3260 Eur
Organizatoriskais atbalsts: 59 eur × 12 dalībnieki × 8 dienas = 5664 Eur

     

Pieteikšanās termiņi 2017. gadā  

2017. gadā projektu pieteikumus var iesniegt: 

 • līdz 2. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana laika posmā no 2017. gada 1. maija līdz 30. septembrim.
 • līdz 26. aprīļa plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana laika posmā no 2017. gada 1. augusta līdz 31. decembrim.
 • līdz 4. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana laika posmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam.

 

 

 

Kur meklēt partnerus?    Viena no iespējām – OTLAS partneru meklēšanas sistēma www.salto-youth.net/otlas. Tajā var reģistrēt savu kontaktinformāciju un jomas, kurās vēlētos īstenot projektus, kā arī meklēt partnerus projektiem. Iesakām apzināt arī jau esošās iespējas – kontaktus no starptautiskiem pasākumiem, sadraudzības pilsētu organizācijas un citas.       

 

Kontaktinformācija:
Juta Reķele
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore
E-pasts: juta.rekele[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.: 67358062