Kas ir Brīvprātīgā darba projekti?

jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai noderīgu darbu 2 līdz 12 mēnešus kādā organizācijā, gūstot sev jaunas prasmes un pieredzi.
Jaunieši ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām, kā arī  vismaz 10 dalībnieki grupa var veikt brīvprātīgā darba aktivitāti jau no 2 nedēļām. 

jebkurai nevalstiskai organizācijai dažādās darbības jomās; valsts/pašvaldību iestādei (piemēram, skolas, bērnudārzi, jauniešu centri, sociālā atbalsta iestādes un citas), pašvaldībai; Eiropas līmeņa organizācijai, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā; starptautiskai starpvaldību organizācijai, kā arī peļņu nesošai struktūrai (ja tā organizē notikumu (pasākumu) jaunatnes, kultūras vai sporta jomā) uzņemt jauniešus no citām valstīm - brīvprātīgos vai nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm ar mērķi palīdzēt tai īstenot mērķus ar savām idejām un darbu, iepazīstināt vietējo sabiedrību ar savu kultūru un paplašināt redzesloku.

Šādai organizācijai, kas nolēmusi iesaistīties programmas "Erasmus+” jauniešu mobilitātes aktivitātē "Brīvprātīgais darbs”, jāiziet akreditācijas process, kā rezultātā tai tiks piešķirts uzņēmējorganizācijas/nosūtītājorganizācijas/koordinējošās organizācijas statuss.

Akreditēto organizāciju saraksts pieejams Brīvprātīgā darba organizāciju datubāzē

 jauni, starptautiski partneri;

citas kultūras iepazīšana/starpkultūru vide ikdienā (t.sk. vietējai sabiedrībai);

 jaunas idejas, metodes un pieredze;

 atbalsts ikdienas darbos un aktivitāšu rīkošanā;

 plašāka atpazīstamība;

 finansējums aktivitāšu īstenošanai.

Pēc Brīvprātīgā darba projekta beigām brīvprātīgais saņem YOUTHPASS, kas apliecina un apraksta Brīvprātīgā darba projekta laikā gūto mācīšanās pieredzi.

Brīvprātīgā darba projektu tēmas ir ļoti dažādas – jaunatnes informācija un politika, pilsoniskā aktivitāte, sociālā aprūpe un iekļaušana, vide, neformālās izglītības programmas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, mediji, kultūra un radošums, attīstības sadarbība un citas.

Gan brīvprātīgajiem, gan organizācijām ir svarīgi apzināties - projektam jānodrošina pilna laika brīvprātīgais darbs (30 - 38 h/nedēļā), neformālas un ikdienas mācīšanās iespējas jauniešiem, tam ir jābūt saistītam ar programmas "Erasmus+” mērķiem un brīvprātīgo uzdevumiem, cik iespējams, jāatspoguļo brīvprātīgo personīgās spējas, vēlmes un mācīšanās vajadzības. Brīvprātīgie nedrīkst veikt algotu darbinieku pienākumus, pārlieku augstas atbildības darbus. Rutīnas darbi jāmazina līdz minimumam un brīvprātīgo uzdevumos jāiekļauj saskarsme ar vietējo sabiedrību.

Akreditēto organizāciju projektu aprakstus var apskatīt kopējā Brīvprātīgā darba organizāciju datubāzē, kurā, organizācijas un to vīzijas par iespējamajiem projektiem, iespējams meklēt gan pēc valstīm, gan pēc interesējošām tēmām.
 
Pieteikšanās Brīvprātīgajam darbam un dalība tajā ir BEZ MAKSAS (izņemot iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā)! Brīvprātīgajā darbā var piedalīties 17-30 gadus veci jaunieši uz laiku no 2 līdz 12 mēnešiem. Grupu brīvprātīgajā darbā kopējais brīvprātīgo skaits var būt no 10 līdz 30 cilvēkiem, un minimālais šāda projekta ilgums ir 2 nedēļas.
 
Īpaši tiek atbalstīta jauniešu ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām iesaistīšana. Šiem jauniešiem Brīvprātīgā darba projekts var ilgt no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem. 
 
Programma "Erasmus+” sedz brīvprātīgā uzturēšanās izdevumus, apdrošināšanu, valodas kursus, vīzas izmaksas un citas, kā arī noteiktā apmērā tiek apmaksāti brīvprātīgā ceļa izdevumi uz projekta vietu un atpakaļ (organizācijas var lūgt brīvprātīgajam iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā). Papildus tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Brīvprātīgā darba projekts notiek.
 
 
Brīvprātīgajam, nosūtītājorganizācijai, kas brīvprātīgo nosūta, uzņēmējorganizācijai, kas brīvprātīgo uzņem, un koordinējošajai organizācijai, kas sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to aģentūrā. Koordinējošās organizācijas pienākumus bieži veic uzņēmējorganizācija vai nosūtītājorganizācija.
 
Nākamie soļi?
 
aizpildi un iesniedz projekta iesniegumu (vairāk par to sadaļā - „Projekta iesniegšana”).
 
Kvalitatīvu projektu var uzrakstīt tikai tad, ja tas rakstīts, sekojot Programmas vadlīnijām.
 
Papildus informācijai ieskaties arī sadaļā "Informatīvie materiāli”.
 
Atgādinām, ka organizācijām jānodrošina, lai visi brīvprātīgie iziet pilnu paredzēto apmācību kursu –  pirmsaizbraukšanas apmācības (nodrošina nosūtītājorganizācija), iebraukšanas apmācības (projektos, kas norit vismaz 2 mēnešus nodrošina aģentūra, īstermiņa projektos, kas ir īsāki par 2 mēnešiem, nodrošina uzņēmējorganizācija), vidustermiņa izvērtēšanas tikšanās (projektos, kas norit vismaz 6 mēnešus, nodrošina aģentūra) un apmeklē bijušo brīvprātīgo tikšanās pasākumu gada laikā pēc Brīvprātīgā darba projekta beigām (nodrošina aģentūra). 
 
 
Ja organizācijā brīvprātīgo darbu veic jaunietis citas valsts aģentūrā iesniegtā projekta ietvaros, pēc iespējas ātrāk par to jāinformē Latvijas aģentūras Brīvprātīgā darba projektu koordinators, rakstot maija.kolberga[at]jaunatne.gov.lv.
 
 
Kontaktinformācija:
Laura Reisele
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore (Brīvprātīgais darbs)
E-pasts: laura.reisele[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.: 67358061