Kas ir jauniešu apmaiņas?

Lūk, reāla iespēja īstenot savu ideju kopā ar vienaudžiem no citām valstīm - izveidot kopīgu jauniešu apmaiņas projektu. Nav būtiski, vai pārstāvat organizāciju, skolu, vai vienkārši esat domu biedru grupa, kurus vieno kopīga ideja,- jums ir iespēja doties uz kādu valsti, vai arī uzņemt pie sevis citu valstu jauniešus, lai kopīgi realizētu paši savu jauniešu apmaiņu. 

 
Jauniešu apmaiņas projekti nevar būt akadēmiski studiju izbraucieni, apmaiņas aktivitātes ar mērķi iegūt finansiālu labumu, apmaiņas, kuras var tikt uzskatītas kā tūrisms, brīvdienu izbrauciens, koncerttūres, izrādes, uzvedumi.

Apmaiņas projektam pamatā ir tematiska ideja, kuru grupas vēlas kopīgi realizēt un kas var būt tieši saistīta ar jauniešu ikdienas pieredzi, piemēram, jauniešu līdzdalība, rasisms, ksenofobija, kultūras mantojums, vide, cīņa pret narkotikām un citām. Izvēlētais temats ir jāizvērš konkrētos pasākumos apmaiņas projekta laikā. Jauniešu apmaiņas projektam jābūt balstītam uz neformālās izglītības principiem un īstenotam ar neformālās izglītības metodēm. Vairāk par neformālo izglītību šeit.


Lai gūtu plašāku ieskatu par jauniešu apmaiņas projektiem, ieskaties mūsu mājas lapas sadaļā „Pieredzes stāsti”.

Lai izveidotu kvalitatīvu projektu, ievērojot visas formālās un kvalitātes prasības, noteikti jāizlasa ES programmas „Erasmus+” vadlīnijas.

  Attiecināmie partneri  
 • bezpeļņas/nevalstiskā organizācija; 
 • Eiropas līmeņa organizācija, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā;
 • sociālie uzņēmēji; 
 • pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes; 
 • reģionu asociācijas; 
 • Eiropas teritoriālās sadarbības grupas;
 • sociāli atbildīgi uzņēmēji;
 • neformālas jauniešu grupas (neformālām grupām, iesniedzot projekta pieteikumu Latvijas nacionālajā aģentūrā, ir nepieciešams likumiskais pārstāvis).
   

  Partneru skaits un profils  

Jauniešu apmaiņas projekti ir starptautiski projekti, kuros jāiesaistās vismaz 2 partnerorganizācijām no dažādām valstīm. (Programmas valstīm vai ES kaimiņvalstīm).

Jauniešu apmaiņas projekts starp Programmas valstīm: visām projektā iesaistītajām partnerorganizācijām ir jābūt no Programmas valstīm.

Jauniešu apmaiņas projekts ar ES kaimiņvalstīm: jāiesaista vismaz viena partnerorganizācija no Programmas valsts un viena partnerorganizācija no ES kaimiņvalstīm.

   

  Apmaiņas projekta ilgums   No 3 mēnešiem līdz 24 mēnešiem.    
  Apmaiņas ilgums   No 5 līdz 21 dienai (neieskaitot ceļā pavadīto laiku).    
  Kur var iesniegt projektu?   Jauniešu apmaiņas projektu pieteikumu var iesniegt tās valsts nacionālajā aģentūrā, kurā ir reģistrēta iesniedzējorganizācija.  

Projekta pieteikumu var iesniegt tikai iesniedzēji, kas reģistrēti kādā no Programmas valstīm.

    
  Kur notiek projekts?   Apmaiņai jānotiek vienā no projektā iesaistītajām valstīm.    
 
  Kad var iesniegt projekta pieteikumu?  

2017. gadā projektu pieteikumus var iesniegt: 

 • līdz 2. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana laika posmā no 2017. gada 1. maija līdz 30. septembrim.
 • līdz 26. aprīļa plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana laika posmā no 2017. gada 1. augusta līdz 31. decembrim.
 • līdz 4. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana laika posmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam. 
   
  Kā jāiesniedz projekta pieteikumu?   Projekta pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz tiešsaistē (skat. mājas lapas sadaļu „Projektu iesniegšana”)    
       
  Dalībnieku un grupu līderu vecums  

Jauniešu apmaiņas projektos kā dalībnieki var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

Grupu līderim ir jābūt pilngadīgai personai.

   
       
  Dalībnieku un grupu līderu skaits  

Apmaiņā minimālais dalībnieku skaits ir 16, bet maksimālais 60 (neskaitot grupu līderus).

Minimālais dalībnieku skaits katrā no grupām ir 4 (neskaitot grupu līderus).

Katrā grupā jābūt vismaz vienam grupu līderim.

   
       
  Iepriekšējā plānošanas vizīte (IPV)  
 • IPV ilgums: maksimāli 2 dienas (neskaitot ceļā pavadītās dienas);
 • Dalībnieku skaits: 1 dalībnieks no katras grupas. Dalībnieku skaitu var palielināt līdz 2 ar nosacījumu, ka viena no šīm divām personām ir jaunietis, kurš apmaiņā piedalīsies kā dalībnieks.
  NB! IPV vienu grupu nevar pārstāvēt 2 grupu līderi.
       

Viena no iespējām, kā atrast projekta partneri, ir izmantot OTLAS partneru meklēšanas sistēmu: http://www.salto-youth.net/otlas. Tur projektu īstenotāji var reģistrēt savu kontaktinformāciju un jomas, kurās vēlētos īstenot projektus, kā arī meklēt partnerus savām projektu idejām. Tomēr vispirms iesakām apzināt jau esošās iespējas – sakarus no iepriekšējiem starptautiskiem pasākumiem, skolas vai universitātes sadraudzības pilsētu jauniešus un citus, kas vēlas sadarboties un veidot projektu. (Vairāk mūsu mājas lapas sadaļā „Meklē partnerus projektam?”)

Jauniešu apmaiņu projektiem nav noteikts konkrēts finansējuma apmērs, jo tā apjoms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, dalībnieku skaita, projekta ilguma, dalībnieku ceļošanas attāluma un citiem faktoriem. Jauniešu apmaiņas projektiem līdzfinansējums nav obligāts. 

Sīkāka informācija par finansēšanas noteikumiem jauniešu apmaiņas projektos ES programmas „Erasmus+” vadlīnijās.

Piedaloties jauniešu apmaiņas projektos, ir iespēja saņemt Youthpass sertifikātu - visā Eiropā atzītu dokumentu, kurš apliecina projektā gūto prasmju un zināšanu apzināšanos un atzīšanu. Youthpass sastāv no 2 daļām- informācijas par pašu projektu un kompetenču sadaļas. Kompetenču sadaļu, kurā ir iekļautas 8 kompetences, aizpilda pats projekta dalībnieks. Grupu līderu pienākums ir nodrošināt, lai katrs no dalībniekiem tiktu informēts par šāda dokumenta iespējām un to arī saņemtu par dalību jauniešu apmaiņas projektā.

Sīkāku informāciju skatīt šeit.

Pēc jauniešu apmaiņas projekta pieteikuma iesniegšanas aģentūrā, tas tiek vērtēts aptuveni 2.5 mēnešus. Kad projekta pieteikums ir izvērtēts, iesniedzējam tiek nosūtīts oficiāls lēmums par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. 

Projekta apstiprināšanas gadījumā, iesniedzējam ir jāatver projekta konts Valsts Kasē un jānoslēdz finanšu līgums ar aģentūru. Pēc finanšu līguma noslēgšanas aģentūra uz atvērto projekta kontu Valsts Kasē pārskaitīs priekšfinansējumu - daļu no kopējā apstiprinātā finansējuma projektam. Atlikušo daļu aģentūra pārskaitīs pēc projekta gala atskaites saņemšanas pēc projekta beigām, ja projekts būs realizēts par visiem 100% un gala atskaitei tiks pievienoti un attiecināti visi nepieciešamie dokumenti. Ja projekts tiks realizēts ar mazāku finansējumu, kā sākotnēji apstiprināts, iesniedzējam pāri palikušie finanšu līdzekļi būs jāpārskaita atpakaļ aģentūrai.

Ja tev rodas jautājumi saistībā ar projekta izstrādi, izvēlēto tematu, plānotajiem pasākumiem vai ko citu, droši nāc uz aģentūru, zvani vai raksti – mēs noteikti palīdzēsim!