Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level"

Lai celtu vietējā darba ar jaunatni kvalitāti un veicinātu ciešāku sadarbību starp dažādām darbā ar jaunatni iesaistītajām pusēm, kas ir aktīvas pašvaldībā, tika izveidota starptautiska partnerība, kurā iesaistījušies ap 200 dalībnieku, kas pārstāv ap 120 pašvaldību no dažādām projektā iesaistītajām valstīm.

Projekts sniedz atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai.

Projekta mērķi:

  • atbalstīt vietējā darba ar jaunatni atzīšanu un kvalitātes celšanu pašvaldībās;
  • stiprināt Eiropas un starptautisko dimensiju darbā ar jaunatni vietējā līmenī;
  • izstrādāt stratēģijas un pasākumus Nacionālajām aģentūrām, kas administrē programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā", darba ar jaunatni atbalstam.

Projekts norises ilgums: no 2017. līdz 2019. gadam.

Projekta ietvaros JSPA katru gadu sniedz atbalstu 7 Latvijas pašvaldībām, kuras kā prioritāti ir izvirzījušas jaunatnes jomas stiprināšanu savā pilsētā/novadā.

Galvenās aktivitāte:
Katra projektā iesaistītā pašvaldība, balstoties uz galvenajiem izaicinājumiem un nepieciešamību darbā ar jaunatni vietējā līmenī, izvirza vienu prioritāro virzienu (piemēram, jauniešu brīvprātīgā darba attīstība, jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā, starpinstitūciju sadarbība darba ar jaunatni īstenošanā u.c.), kuru projekta ietvaros uzlabos un attīstīs, lai tādējādi stiprinātu darba ar jaunatni sistēmas sakārtošanu un īstenošanu ilgtermiņā.

Tostarp projektā plānotās aktivitātes ir:

  • klātienes mācības, kas veltītas dažādām tēmām, un/vai praktisks darbs vietējā līmenī pie izvirzīto mērķu sasniegšanas, ko papildina individuālas konsultācijas ar projektam īpaši piesaistītu mentoru;
  • iespēja piedalīties nacionāla mēroga un starptautiskās mācībās un konferencēs; pieredzes braucienos (studiju vizītēs) Latvijā un Eiropā;
  • atbalsts programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes Korpuss" esošo rīku darbā ar jaunatni apgūšanā un pielietošanā.

Projekta dalībnieki:
Pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti vai citi darbinieki, kas ir atbildīgi par jaunatnes jomu.

Šajā stratēģiskajā partnerībā iesaistījušās 22 "Erasmus+: Jaunatne darbībā" nacionālās aģentūras un to partneri - Eiropas Jaunatnes forums, POYWE tīkls, InterCity Youth tīkls un Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes partnerība jaunatnes jomā.

Kas paveikts līdz šim:

Nacionālā līmenī (projekts "Darbs ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās"):

  • 2017. gadā projekta ietvaros atbalsts tika nodrošināts Valmieras pilsētai, Auces, Brocēnu, Dundagas, Limbažu, Kocēnu un Saulkrastu novadu pašvaldībām.

Vairāk informācijas: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pirmais-gads-starptautiskaja-ilgtermina-projekta-pasvaldibam-ir-nosledzies un JSPA Youtube kanālā.

  • 2018. gadā dalību projektā uzsāka Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Vairāk informācijas: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/7-latvijas-pasvaldibas-iesaistijusas-eiropas-projekta-lai-stiprinatu-darbu-ar-jaunatni-sava un JSPA Youtube kanālā.

Starptautiskā līmenī:

2017. gadā

2018. gadā

  • darbs pie Eiropas hartas par vietējo darbu ar jaunatni izstrādes – konsultācijas ar dažādām jaunatnes jomā iesaistītajām pusēm, lai nonāktu pie plaša mēroga kopsaucēja pirms tās atklāšanas pasākuma 2019. gadā.
  • 2. konference Kaškaiš, Portugālē, 2018. gada 5.–8. jūlijā – projektā iesaistīte dalībnieki izvērtēja līdz šim projektā notikušās aktivitātes, diskutēja par Eiropas hartu par vietējo darbu ar jaunatni un piedalījās starptautiskā tīklošanās sesijā. https://www.youtube.com/watch?v=fGpjZ7WSvnM

 

Vairāk informācijas: www.europegoeslocal.eu

2019. gadā projekts tiks turpināts, sniedzot iespēju vēl 7 pašvaldībām saņemt atbalstu darba ar jaunatni attīstībai savā novadā vai pilsētā.