Eiropas Komisijas iniciatīva “Iedvesmas personas” (“Network of Role Models”)

Eiropa saskaras ar pieaugošu nevienlīdzību un vardarbīga ekstrēmisma draudiem, tāpēc ļoti svarīgi ir izcelt tādas kopīgas Eiropas vērtības kā demokrātija, solidaritāte un cilvēktiesību ievērošana. Šī iniciatīva stiprina sociālo iekļaušanu, starpkultūru izpratni un kritisko domāšanu. Tādu iedvesmojošu piemēru sniegšana, kas padara kopīgas vērtības par ikdienas dzīves sastāvdaļu, var palīdzēt Eiropai veidot iecietīgu un iekļaujošu sabiedrību.

Iniciatīva ir veidota, ņemot vērā 2015. gada 17. marta Parīzes deklarāciju, kas tika pieņemta, reaģējot uz teroristu uzbrukumiem Eiropā, par pilsoniskuma un kopīgo vērtību – brīvības, iecietības un nediskriminācijas – veicināšanu ar izglītības palīdzību. “Mēs no jauna apliecinām apņēmību plecu pie pleca atbalstīt Eiropas Savienības pamatvērtības – cilvēka cieņu, brīvību (tostarp vārda brīvību), demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības. Šīs ir kopīgas dalībvalstu vērtības Eiropas sabiedrībā, kurā valda plurālisms, diskriminācijas aizliegums, iecietība, tiesiskums, solidaritāte un vienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem,” teikts Parīzes deklarācijā.

Mērķis:
Aicināt Latvijā zināmas jauniešu iedvesmas personas (Role Models) iesaistīties aktivitātēs, lai mazinātu atstumtību, radikalizāciju, kā arī veicinātu sociālo iekļaušanu, aktīvu pilsoniskumu un piederību Eiropas vērtībām.

Iniciatīvas ilgums: 2018. – 2020. gads.

Galvenās aktivitātes:
Tiek organizēti pasākumi dažādos Latvijas reģionos jauniešiem, iesaistot iedvesmas personas, kā arī informējot jauniešus par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām.

Kas ir paveikts līdz šim:
2018. gadā tika organizēti 7 pasākumi jauniešiem, kuros kopumā piedalījās 250 dalībnieki.

Laika posmā no 2018. gada aprīļa līdz jūlijam tika organizēti pasākumi Madonā, Aizkrauklē, Kaldabruņā un Ozolniekos, kuros kā iedvesmas personas piedalījās Gatis Kondrāts un viņa šova komanda “Street Warriors”.

Savukārt laika posmā no 2018. gada septembra līdz decembrim tika organizēti pasākumi Dundagā, Limbažos un Lubānā, kuros kā iedvesmas persona iedalījās mūziķis un uzņēmējs Reinis Reķis - “RR Agency” direktors, korporatīvu un publisku pasākumu organizators un vadītājs, kā arī vairumtirdzniecības Z/S “Kliģēni” vadītājs.