Biežāk uzdotie jautājumi

Kas īsti ir Jauniešu apmaiņas projekts?

Tas ir viens no neformālās izglītības projektu veidiem programmā „Erasmus+”, kura ietvaros jauniešu grupām no dažādām valstīm ir iespēja satikties kādā no projektā iesaistītajām valstīm un kopīgi realizēt sev (jauniešiem) aktuālu ideju. Jauniešu apmaiņas projekta centrā ir jaunietis un viņa vajadzības, projekta izstrādātāji ir paši jaunieši, viņi arī ir galvenie projektu īstenotāji.

Kas var piedalīties Jauniešu apmaiņas projektā?

Katra projektā iesaistīto valstu dalībnieku grupa, kura sastāv no dalībniekiem 13 – 30 gadus jauniem un grupas līdera (-iem), kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Īpašos gadījumos projektā ir iespējams iekļaut arī atbalsta personu, piemēram, ja projektā tiek iesaistīti jaunieši ar ierobežotām vai īpašām vajadzībām un šīs atbalsta personas loma projektā tiek pamatota.

Vai dalībnieku un grupu līderu skaits projektā ir noteikts?

Jā, projektā minimālais kopējais dalībnieku skaits ir 16, bet maksimālais 60 dalībnieku. Katrā nacionālo valstu grupā jābūt vismaz 4 dalībniekiem un vismaz vienam grupas līderim. Grupas līderu skaits projektā nav ierobežots, tomēr, ja kādā valstu grupā plānosiet 3 un vairāk grupas līderus, tad projekta iesniegumā būs jāpaskaidro nepieciešamība pēc tik liela grupas līderu skaita.

Kas var sagatavot un iesniegt jauniešu apmaiņas projektu?

Jauniešu apmaiņas projektu izstrādā paši jaunieši kopā ar grupas līderiem par sev aktuālu tēmu. Tomēr, lai projektu varētu oficiāli pieteikt projektu konkursam Latvijā, jauniešiem ir jābūt likumiskā pārstāvja atbalstam, kura vārdā tie varēs iesniegt projekta pieteikumu. Jauniešu apmaiņas projektu pieteikumu Latvijā var iesniegt nevalstiskas organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, reģionu asociācijas un Eiropas teritoriālās sadarbības grupas.

Kas ir neformāla jauniešu grupa un vai tā var iesniegt projekta pieteikumu aģentūrā?

Neformāla jauniešu grupa ir jauniešu brīvprātīgi izveidota grupa, kura nav oficiāli reģistrēta, tomēr tai ir savs nosaukums un darbības virziens. Jauniešu grupas var piedalīties jauniešu apmaiņas projektā kā partnerorganizācija, tomēr, lai tā varētu iesniegt projekta pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā, tai ir nepieciešams likumiskā pārstāvja atbalsts.

Ar kādām valstīm ir iespējams kopīgi realizēt apmaiņas projektu?

Jauniešu apmaiņas projekti ir divu veidu:
a)    Projekti, kuros ir iesaistītas tikai Programmas valstis: ES dalībvalstis un valstis, kuras nav ES dalībvalstis (bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija);
b)    Projekti, kuros ir iesaistītas gan Programmas valstis (vismaz viena), gan Eiropas Savienības kaimiņu valstis: Rietumbalkānu valstis, Austrumu partnerības valstis, Vidusjūras reģiona dienvidu valstis un Krievijas Federācija.

Pilnu valstu sarakstu meklē Erasmus+ programmas vadlīniju, A daļā.

Projekts var notikt arī kādā citā pasaules valstī, tādā gadījumā to vajadzēs iesniegt Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā, kas atrodas Briselē.

Kāds ir minimālais partneru skaits apmaiņas projektā?

Minimālais partneru skaits jauniešu apmaiņas projektā ir vismaz 2 organizācijas (nosūtītāja organizācija un saņēmēja organizācija) no 2 dažādām valstīm.

Kāds ir apmaiņas projekta ilgums?

Apmaiņas projekta ilgums ir no 3 - 24 mēnešiem. Tajā ietilpst divas galvenās aktivitātes: pati apmaiņa un iepriekšējās plānošanas vizīte. Apmaiņas ilgums ir no 5-21 dienai un 2 ceļā pavadītās dienas (projekta iesnieguma formā jānorāda atsevišķi). Iepriekšējās plānošanas vizītes ilgums ir no 1-2 dienām + 2 ceļā pavadītās dienas (projekta iesnieguma formā jānorāda atsevišķi).

Kas ir iepriekšējā plānošanas vizīte un vai tā ir obligāta?

Jauniešu apmaiņas projektos ir iespējams organizēt iepriekšējo plānošanas vizīti (IPV) valstī, kur notiks apmaiņa, lai pilnvērtīgi sagatavotos apmaiņai. Tajā var piedalīties maksimāli 2 cilvēki no katras valstu grupas ar nosacījumu, ka viens no šiem 2 cilvēkiem ir dalībnieks, kas piedalīsies apmaiņā. Katru grupu IPV drīkst pārstāvēt tikai viens grupas līderis. Lai arī IPV projektā nav obligāta aktivitāte, tomēr iesakām to organizēt, lai jums būtu iespēja klātienē ar partneriem apskatīt projekta norises vietu, apstākļus, pārrunāt plānotās aktivitātes, dalībnieku sagatavošanas procesu un daudzus citus svarīgus jautājumus.

Kas ir jādara, lai iesniegtu projekta pieteikumu tiešsaistes sistēmā?

Lai varētu pieteikt jauniešu apmaiņas projektu kādā no projektu konkursiem, gan projekta pieteicējam, gan tā partneriem ir nepieciešams iegūt PIC kodu (detalizētāka informācija atrodama dokumentā „PIC koda vadlīnijas”, kas atrodamas aģentūras mājas interneta vietnē http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti). Kad PIC kods iegūts, elektroniski ir jāaizpilda projekta pieteikuma forma (vispirms lejuplādējot un saglabājot to savā datorā pdf. formātā) un jāaugšupielādē tajā visi nepieciešamie pielikumi. Kad visas iepriekš minētās darbības ir veiktas, tad projekts elektroniski ir jāiesniedz aģentūrai (pieteikumā nospiežot pogu iesniegt projektu). Lai iesniegtu projekta pieteikumu ir nepieciešams interneta savienojums.

Cik liels ir apmaiņas projektā pieejamais finansējums?

Pieejamā finansējuma apmērs jauniešu apmaiņas projektā veidojas no vairākiem lielumiem, piemēram, dalībnieku ceļošanas attāluma, kopējā dalībnieku skaita, apmaiņas ilguma un valstis, kurā notiek apmaiņa u.c. Apmaiņas projekta budžets veidojas no 4 lielām pozīcijām: ceļa izmaksas, organizatoriskais atbalsts, ārkārtas izdevumi un izdevumi jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Katra no šīm budžeta pozīcijām tiek aprēķināta atsevišķi, veidojot kopīgo projektam pieejamo finansējumu.
Detalizētāka informācija par finansēšanas noteikumiem jauniešu apmaiņas projektos pieejama ES programmas „Erasmus+” vadlīnijās.

Kā un kad es varēšu saņemt finansējumu?

Pēc projekta apstiprināšanas jums būs jāparaksta dotāciju līgums ar aģentūru, pēc kura uz jūsu projekta kontu Valsts Kasē (būs obligāti jāatver projekta apstiprināšanas gadījumā) tiks pārskaitīti 80 % priekšfinansējuma maksājums (ja tas būs jūsu pirmais projekts, kuru iesniegsiet Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā). Atlikušie 20 % jums tiks izmaksāti projektam noslēdzoties, kad aģentūra būs izskatījusi jūsu projekta gala atskaiti un attiecinājusi visas projekta aktivitātes un izmaksas.

Cik ilgā laikā tiek izskatīta gala atskaite?

Ja, izskatot gala atskaiti, aģentūrai nerodas papildus komentāri un nav nepieciešama papildus informācija, tad projekta gala atskaite tiek izskatīta 60 dienu laikā.

Vai projektā ir nepieciešams līdzfinansējums?

Nē, projektam nav nepieciešams līdzfinansējums. Tas var būt nepieciešams tikai tādā gadījumā, ja projekta izmaksas pārsniedz līgumā noteikto finansējuma apmēru. Atgādinām, ka projekta priekšfinansējuma maksājums ir 80 %, tātad 20 % jums uz konkrētu laiku būs jāiegulda no saviem finanšu līdzekļiem.

Vai par projekta finanšu līdzekļiem varu iegādāties datoru un fotoaparātu?

Jūs projektā drīkstat iegādāties pamatlīdzekļus, piemēram, datoru un fotoaparātu, taču aģentūra attiecinās tikai amortizācijas izdevumus par to izmantošanu konkrēto aktivitāšu laikā. Svarīgi atcerēties, ka no projekta nedrīkst gūt peļņu.